Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματός Λάρισα 7

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

461,9 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

220,1 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  52,35%

Παρεμβάσεις:

• Λέβητας φυσικού αερίου συμπύκνωσης

• Θερμομόνωση οροφής επιφάνειας 111m2 με εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm και λ=0,035 W/(m ∙K)

• Θερμομόνωση κέλυφους επιφάνειας 40,32 m2 με εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm και λ=0,035 W/(m ∙K)

• Ηλιακός θερμοσίφωνας για ΖΝΧ

• Αντικατάσταση κουφωμάτων